Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Số 05/TB-UBND
Về việc / trích yếu

V/v Niêm yết công khai khi cấp GCN QSD đất cho hộ ông Nguyễn Tiến Dương tại Tổ dân phố 9, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Ngày ban hành 01/03/2019
Loại văn bản / tài liệu Thông báo
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 172 | Tải về : 112 Tải về
Nội dung chi tiết
ỦY BAN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG TRẦN PHÚ         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
       Số: 05/TB-UBND                              Phường Trần Phú, ngày 01 tháng 3 năm 2019
  
         THÔNG BÁO
V/v Niêm yết công khai khi cấp GCN QSD đất cho hộ ông Nguyễn Tiến Dương tại Tổ dân phố 9, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

 
 
 

UBND phường Trần Phú nhận được hồ sơ xin cấp GCN QSD đất lần đầu của hộ ông Nguyễn Tiến Dương tại Tổ dân phố 9, phường Trần Phú như sau:
Đất có nguồn gốc do UBND huyện Thạch Hà cấp ngày 25/9/1985 tại QĐ số 235 UB/QĐ mang tên bà Nguyễn Thị Thắng. Hiện nay bà Thắng đã mất theo giấy chứng tử số 29/TLKT-BS do UBND phường Trần Phú cấp ngày 17/9/2018. Ngày 29/11/2018 các thành phần thuộc hàng thừa kế thứ nhất của bà Thắng đã họp thống nhất cho người đại diện đứng tên xin cấp GCN QSD đất là ông Nguyễn Tiến Dương (là chồng của bà Thắng), Giấy chứng nhận xin cấp mang tên hộ ông Nguyễn Tiến Dương. Thửa đất này hiện nay hộ gia đình sử dụng ổn định diện tích là 276,8m2 và xin cấp GCN QSD đất theo số liệu này.
Vì vậy, UBND phường Trần Phú xin thông báo, đồng thời tổ chức niêm yết công khai tại nhà Hội quán Tổ dân phố 9 và tại trụ sở UBND phường Trần Phú để lấy ý kiến đóng góp của tổ chức và cá nhân về tình trạng tranh chấp, lấn chiếm, khiếu nại và các nội dung khác liên quan đến thửa đất số 29, 30, tờ bản đồ kỷ thuật số phường Trần Phú số 15. Các ý kiến đóng góp, phản ánh thì báo cáo bằng văn bản về UBND phường theo địa chỉ: UBND phường Trần Phú, số 03 đường Nguyễn Xuân Linh, TP. Hà Tĩnh để tổng hợp xem xét giải quyết theo quy định.
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo niêm yết (từ ngày 01/3/2019 đến ngày 21/3/2019) nếu không có ý kiến phản hồi từ các tổ chức hay cá nhân nào thì UBND phường Trần Phú sẽ báo cáo UBND thành phố và tiến hành lập hồ sơ cấp GCN QSD cho hộ ông Nguyễn Tiến Dương theo quy định của pháp luật./.
 
Nơi nhận:                                                        
- UBND thành phố Hà Tĩnh;                           
- Văn Phòng ĐKQSD đất TP. Hà Tĩnh;                           
- Chủ tịch, PCT UBND;
- Công chức: Địa chính-XD;
- Công chức: Văn hóa-XH (Thông báo trên hệ
 thống lao truyền thanh);                                                                     
- Tổ trưởng dân phố 9;                                               
- Hộ ông Nguyễn Tiến Dương Tổ dân phố 9;
- Lưu: VT-UBND;
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Hồ Quốc Tuấn
 
 
                                                                
                                     
 

 

Hệ thống Lọc Văn bản