Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Số 11/TB-UBND
Về việc / trích yếu

V/v thanh lý tài sản nhà văn hóa Tổ dân phố 1 ( cũ) và nhà văn hóa
Tổ dân phố 4 phường Trần Phú

Ngày ban hành 22/04/2019
Loại văn bản / tài liệu Thông báo
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 225 | Tải về : 179 Tải về
Nội dung chi tiết
 
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG TRẦN PHÚ
 
Số: 11/TB-UBND
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
                       
Phường Trần Phú, ngày 22 tháng  4  năm 2019
 
THÔNG BÁO
V/v thanh lý tài sản nhà văn hóa Tổ dân phố 1 ( cũ) và nhà văn hóa
Tổ dân phố 4 phường Trần Phú

 
 
 
 

                    Kính gửi: Liên đoàn cán bộ các tổ dân phố.
 
Thực hiện Công văn số 564/UBND-TCKH  ngày 15/3/2019 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc cho chủ trương thanh lý tài sản các nhà hội quán; Quyết định số  62 /QĐ-UBND ngày 19/03/2019 của UBND phường Trần Phú về việc thành lập hội đồng thanh lý tài sản công trình nhà hội quán cũ tổ dân phố 1, tổ dân phố 4 phường Trần Phú. Thực hiện biên bản họp hội đồng thanh lý tài sản trên đất nhà hội quán tổ dân phố 1 ( cũ) và hội quán tổ 4 ngày 26/3/2019. Qua kiểm tra thực tế tài sản tại  nhà Hội quán  tổ dân phố 1(cũ) và hội quán tổ dân phố 4 đã hư hỏng nặng, không còn giá trị sử dụng, các bộ phận làm bằng gỗ đã mục nát, phần mái, cửa sổ và các bộ phận khác đã xuống cấp và hư hỏng. Để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của nhà nước, UBND phường Trần Phú thông báo cho toàn thể cán bộ và nhân dân về việc thanh lý tài sản trên đất, ai có nhu cầu sử dụng tài sản thu hồi trên đất các nhà hội quán trên và bàn giao lại mặt bằng sạch, xin liên hệ về Công chức kế toán, UBND phường Trần Phú trước ngày 04/5/2019 để được hướng dẫn thủ tục mua bán thanh lý.
          Nhận được thông báo này, đề nghị liên đoàn cán bộ các tổ dân phố thông báo rộng rãi để nhân dân được biết./.
ppp
Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBND phường;
- Công chức Kế toán N/s;
- Công chức Xây dựng- ĐT;
- Liên đoàn cán bộ 7 tổ dân phố;
- Lưu: VT, VP.
+ Gửi:
- Văn bản giấy: Các thành phần không nhận bản điện tử;
- Văn bản điện tử: Các thành phần còn lại.
        
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Hồ Quốc Tuấn
 
 
 
 

 

Hệ thống Lọc Văn bản