Thư điện tử
Công báo Hà Tĩnh
Cổng TTĐT Hà Tĩnh
Cổng thành phố Hà Tĩnh
Gửi nhận văn bản
IO
QLVB
NTM
QC giua trang

Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công của UBND phường Trần Phú năm 2019

Thứ tư - 06/03/2019 11:02
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG TRẦN PHÚ
 
Số:  19/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Phường Trần Phú, ngày 17 tháng 01  năm 2019
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công của
UBND phường Trần Phú năm 2019
 
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRẦN PHÚ
C¨n cø luËt tæ chøc chính quyền địa phương ngµy 19 th¸ng 6 n¨m 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách năm 2015;
Căn cứ Quyết định 50/2017 ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;
Căn cứ Thông tư 107/2017 TT-BTC ngày 10/10/2017 của bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp;
C¨n c­ NghÞ ®Þnh 130/2005/N§-CP ngµy 17/10/2005 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc quy ®Þnh chÕ ®é tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sö dông biªn chÕ vµ kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh ®èi víi c¬ quan Nhµ n­íc;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV của Bộ Tài chính và Bộ Nội Vụ ngày 30/5/2014 vệ việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và Công văn số 1440/UBND-TCKH ngày 13/8/2014 của UBND Thành phố Hà Tĩnh về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV;
- Căn cứ Thông tư 40/2017/BTCcủa Bộ Tài chính ngày 28/4/2017 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;
- Căn cứ Quyết định số 42/2017 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh ngày 26/9/2017 quy định tạm thời chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;
- Căn cứ Nghị quyết 165/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND Tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 15 quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phô theo Nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính Phủ;
- Căn cứ Quyết định 02/2016 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh ngày 15/01/2016 về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo Nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính Phủ;
Căn cứ Quyết định 3352/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2010 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh về ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các  cuộc hội nghị trong nước, mức tiếp khách trong và ngoài nước, tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế;
Căn cứ Quyết định số 18 /QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2019 của UBND phường Trần Phú về việc giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính từ năm 2019-2023;
Căncứ Quyết định 2685 ngày 28/12/2018củaUBND thành phố Hà Tĩnh về việc giao nhiệm vụ Thu, Chi ngân sách năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số: 12 /2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 01 năm 2019 của HĐND phường kỳ họp thứ 8 khoá V về việc phê chuẩn dự toán Thu, Chi ngân sách năm 2019;
Theo đề nghị của văn phòng UBND phường,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công” của UBND phường Trần Phú,
 
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;
          Văn phòng UBND, Tài chính kế toán, trưởng các ban ngành, bộ phận và cán bộ, công chức trong cơ quan UBND phường, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT Đảng ủy,  HĐND phường;
- Chủ tịch, PCT UBND;
- Các ban ngành có liên quan;
- Lưu VP UBND,
- Gửi: Bản giấy và bản điện tử
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Hồ Quốc Tuấn
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
Tổng Bí thư Trần Phú

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 27


Hôm nayHôm nay : 1875

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 240260

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3404282