Thư điện tử
Công báo Hà Tĩnh
Cổng TTĐT Hà Tĩnh
Cổng thành phố Hà Tĩnh
Gửi nhận văn bản
IO
QLVB
NTM
QC giua trang

Về việc giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm từ năm 2019 đến năm 2023

Thứ ba - 05/03/2019 22:00
UỶ BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG TRẦN PHÚ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         Số: 18 /QĐ-UBND      Phường Trần Phú, ngày 17 tháng 01  năm 2019
QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm từ năm 2019 đến năm 2023

                                                                           
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRẦN PHÚ
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách số 83/2015/QH 13 ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 130/2005/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định  92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, Nghị định 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 71/2014/TTLT-BNV-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nội Vụ về quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng  kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;
Căn cứ Hướng dẫn số 2678/STC-NSHX ngày 17/10/2014 của Sở Tài chính Hà Tĩnh về thực hiện giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính;  
Căn cứ Công văn số 1503/UBND-TCKH ngày 01/8/2018 của UBND thành phố về việc đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công;
Xét đề nghị của Kế toán ngân sách chính phường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định số Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính Phủ đối với: Văn phòng Ủy ban nhân dân phường Trần Phú giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023, theo các nội dung sau:
- Phân loại đơn vị: Ngân sách Nhà nước đảm bảo 100% kinh phí
- Loại kinh phí:
+Kinh phí tự chủ (mã nguồn 13; 14): Đối với khối quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể
+Kinh phí không tự chủ (mã nguồn 12): Đối với các hoạt động sự nghiệp theo nghị quyết Hội đồng nhân dân Phường giao.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2023 (5 năm)
          Điều 2. Giao cho Ban Tài chính phường chịu trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn các Ban ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện kế hoạch được giao theo đúng quy trình, quy định hiện hành của Nhà nước.
Ban Tài chính phối hợp văn phòng UBND Phường tham mưu lập dự toán, phân bổ chi tiết kinh phí hoạt động cho các ngành, các đoàn thể, bố trí xác định phần kinh phí thực hiện tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP đối với khối quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể và các hoạt động khác theo Nghị quyết HĐND Phường đảm bảo đúng quy định đồng thời tham mưu ban hành quyết định giao dự toán tự chủ cho các ngành, các đoàn thể để tổ chức thưc hiện.
Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện công khai quy chế trước hội nghị Cán bộ công chức đầu năm để làm căn cứ thực hiện.
         Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Văn phòng HĐND- UBND, Kế toán ngân sách và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.      

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN Hà Tĩnh;
- Các phòng TCKH; Nội vụ; Thanh tra TP;
- TT Đảng ủy, HĐND phường;
- Chủ tịch, PCT UBND phường:
- Lưu VPUBND;
- Gửi: Bản giấy, bản điện tử.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 

 
 
Hồ Quốc Tuấn
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 
Tổng Bí thư Trần Phú

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 31


Hôm nayHôm nay : 7339

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 362468

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4047985