Thư điện tử
Công báo Hà Tĩnh
Cổng TTĐT Hà Tĩnh
Cổng thành phố Hà Tĩnh
Gửi nhận văn bản
IO
QLVB
NTM
QC giua trang

Thực hiện công tác trợ giúp pháp lý năm 2019

Thứ tư - 06/03/2019 10:33
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG TRẦN PHÚ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Số: 17/KH-UBND Phường Trần Phú, ngày 26 tháng 02 năm 2019
 
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác trợ giúp pháp lý năm 2019

 
 
 
 

Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 23/01/2019 về thực hiện công tác trợ giúp pháp lý năm 2019; Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 22/02/2019 của UBND thành phố về triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2019. Ủy ban nhân dân phường Trần Phú ban hành Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2019 với các nội dung cụ thể sau đây:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các mục tiêu của Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025.
- Cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí có chất lượng, hiệu quả, tạo điều kiện cho người được TGPL tiếp cận dịch vụ dễ dàng, thuận tiện nhằm bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp cho người được TGPL, giúp người dân nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp, vi phạm pháp luật, khiếu kiện, khiếu nại phức tạp, đông người, kéo dài; góp phần nâng cao dân trí pháp lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa;
- Tăng cường sự phối hợp và phát huy trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức, đoàn thể trong triển khai các hoạt động TGPL.
2. Yêu cầu
- Tổ chức, triển khai có trọng tâm, trọng điểm các hoạt động TGPL; bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, gắn với thực hiện các chính sách pháp luật về giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội phù hợp với tiến trình cải cách tư pháp, cải cách hành chính;
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả từng vụ việc TGPL, luôn hướng công tác TGPL về cơ sở, có sự lồng ghép với các dự án, chính sách giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Thực hiện trợ giúp pháp lý
Theo yêu cầu, nhu cầu của người được TGPL, căn cứ quy định của Luật TGPL năm 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan, UBND phường phối hợp với phòng Tư pháp dựa trên điều kiện của địa phương tổ chức trợ giúp pháp lý với các nội dung như sau:
1.1. Tư vấn pháp luật: Đáp ứng 100% yêu cầu tư vấn pháp luật của người được trợ giúp pháp lý.
- Tăng cường hoạt động tư vấn những nội dung pháp luật cần thiết liên quan trực tiếp, mật thiết đến đời sống người dân, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng phường văn minh đô thị, phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước tại địa phương. Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ tốt hoạt động tư vấn pháp luật. Chú trọng tư vấn các lĩnh vực pháp luật mới, pháp luật đất đai, dân sự, hôn nhân và gia đình, chính sách người có công với cách mạng, chính sách xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội, khiếu nại, tố cáo, hòa giải cơ sở...
- UBND phường - Công chức Tư pháp tham mưu, phối hợp với Phòng Tư pháp.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
2. Truyền thông và đường dây nóng về TGPL
2.1. Tiếp tục tổ chức truyền thông giới thiệu về nội dung cơ bản của Luật TGPL năm 2017 và các văn bản pháp luật thiết yếu trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong đó chú trọng truyền thông về quyền và nghĩa vụ của người được TGPL, người thực hiện TGPL, tổ chức TGPL...
- UBND phường - Công chức Tư pháp tham mưu, phối hợp với phòng Tư pháp, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh, phòng Văn hóa- Thông tin, Trung tâm Văn hóa - truyền thông thành phố, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thành phố.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
2.2. Xây dựng chuyên đề phát thanh TGPL với người dân để phát trên hệ thống loa truyền thanh các phường, tổ dân phố.
-  UBND phường phối hợp với phòng Tư pháp, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh, phòng Văn hóa- Thông tin; Trung tâm Văn hóa- truyền thông thành phố,  
- Thời gian thực hiện: Quý I-III/2019.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 - Công chức Tư pháp tham mưu xây dựng kế hoạch đồng thời phối hợp với phòng Tư pháp triển khai thực hiện; các ngành, đoàn thể phường phối hợp thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả.
- Công chức Tư pháp phối hợp với công chức Kế toán phường tham mưu nguồn kinh phí dựa theo điều kiện và ngân sách của địa phương.
Trên đây là Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2019 của UBND phường Trần Phú./.
Nơi nhận:
- Phòng Tư pháp Thành phố;
- TT Đảng ủy, HĐND phường;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường;
- Chủ tịch, PCT UBND phường;
- Ban Thanh tra Nhân dân phường;
- Các ngành, đoàn thể phường;
- Các nhà trường, các tổ dân phố;
- Lưu VP;
- Gửi: Bản điện tử, bản giấy.
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Nguyễn Thế Anh
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 
Tổng Bí thư Trần Phú

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 33


Hôm nayHôm nay : 2275

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2275

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3421542