Thư điện tử
Công báo Hà Tĩnh
Cổng TTĐT Hà Tĩnh
Cổng thành phố Hà Tĩnh
Gửi nhận văn bản
IO
QLVB
NTM
QC giua trang

KẾ HOẠCH Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Thứ tư - 17/10/2018 16:05
ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
ĐẢNG PHƯỜNG TRẦN PHÚ
*
Số:      - KH/ĐU
 
 
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 

P.Trần Phú, ngày 13 tháng 4 năm 2018
 
                                 
KẾ HOẠCH
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên
 
 
          Thực hiện Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 06/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Công văn số 813-CV/Th.U ngày 13/4/2018 của Ban thường vụ Thành ủy  về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ường Dảng khóa X “Về nâng cao chất lượng lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cở sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng kế hoạch tổng kết thực hiện Nghị quyết như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          - Đánh giá tình hình và kết quả quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới.
          - Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với công tác nâng cao chất lượng lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đưa việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác nâng cao năng lực lãnh đạo đi vào chiều sâu, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Thành phố phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững.
          - Việc sơ kết Nghị quyết phải được tiến hành đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.
          II. NỘI DUNG SƠ KẾT
Căn cứ nội dung Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ường Dảng khóa X “Về nâng cao chất lượng lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cở sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Ban Thường vụ Đảng ủy phường tiến hành sơ kết với các nội dung:
 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết
 • Việc ban hành các văn bản chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết; công tác phổ biến, tuyên truyền và kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết.
 • Các văn bản cụ thể hóa của cấp ủy để tổ chức thực hiện Nghị quyết.
 1. Kết quả thực hiện
  1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỳ luật, thực hiện tiền phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ.
 • Việc giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên cơ sở.
 • Công tác dự báo tình hình, kịp thời thông tin có định hương của ĐẢng cho cán bộ, đảng viên.
 • Kết quả đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và học tập lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; việc bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, giải quyết những tình huống xảy ra ở cơ sở.
 • Thực trạng tình hình hiện nay và các giải pháp khắc phục các biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng; chống chủ nghĩa cơ hội, twhcj dụng, vụ lợi, cá nhân, trung bình chủ nghĩa của cán bộ, đảng viên ở cơ sở; đấu tranh với những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, phản động để thực hiện “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
 • Các giải pháp xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chi bộ, đảng bộ; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, phát hiện, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm về đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác.
  1. Về hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo hướng gắn bó tổ chức cơ  sở đảng với lãnh đạo twhcj hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; chăm lo kết nạp đảng viên.
 • Kết quả việc hianf thiện tổ chức  cơ sở đảng theo hướng gắn tổ chức cơ sở đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vu chính trị và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội theo các giải pháp đã nêu trong Nghị quyết. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoàn thiện tổ chức cơ sở đảng trong thời gian qua, nguyên nhân.
 • Kết quả thực hiện chủ trương thí điểm kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào Đảng.
 • Những mô hình hay, cách làm sáng tạo để hoàn thiện tổ chức cơ sở đảng.
  1. Về những thực hiện chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, nhất thể hóa chức danh cán bộ ở cơ sở
 • Kết quả thực hiện các giải pháp đã nêu trong Nghị quyết để thực hiện chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.
 • Hiệu quả từ việc đưa trí thức trẻ về công tác ở vùng sâu, vùng xa.
 • Kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cơ sở.
 • Kết quả công tác đòa tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, cấp ủy viên, cán bộ chuyên trách ở phường.
 • Kết quả thực hiện nhất thể hóa bí thư đồng thời là chủ tịch HĐND, bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND ở phường.
  1. Về nâng cao chất lượng đổi mới manh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.
 • Các giải pháp củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.
 • Kết quả xây dựng , rà soát, bổ sung và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở
 • Kết quả thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; nhất là tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII.
 • Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực trạng chất lượng sinh hoạt hiện nay của các loại hình chi bộ.
  1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên; dựa vào dân để xây dựng Đảng
 • Kết quả việc phân công cấp ủy viên trực tiếp phụ trách cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết những vấn đề xảy ra ở cơ sở.
 • Kết quả kiểm tra, giám sát đối với cac tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và việc xử lý đảng viên vi phạm, kể cả những đảng viên 2 năm liền xếp loại vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ đưa ea khỏi đảng.
 • Kết quả vận động nhân dân giám sát cán bộ, đảng viên ở địa bàn dân cư của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND cấp phường bầu ra, việc xử lý đối với những cán bộ có phiếu tín nhiệm thấp.
 • Việc đăng ký phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ với cấp ủy cấp trên của tổ chức cơ sở đảng; việc xây dựng cam kết của cán bộ, đảng viên hằng năm; việc đối mới nội dung và phương pháp đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm.
 • Công tác dân vận ở cơ sở; việc đảng viên giữu mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú.
 1. Những tồn tại và hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Nghị quyết
  1. Những tồn tại, hạn chế
 • Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tiên phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ.
 • Về hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo hướng gắn tổ chức cơ sở đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội.
 • Về thực hiện chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, nhất thể hóa chức danh cán bộ ở cơ sở.
 • Về nâng cao chất lượng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.
 • Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quản lý đảng iên; dựa vào dân để xây dựng Đảng.
  1. Nguyên nhân
  2. Bài học kinh nghiệm
 1. Kiến nghị, đề cuất
III. THỜI GIAN SƠ KẾT
Đảng ủy sơ kết đánh giá bằng văn bản. Các phường, xã tuỳ điều kiện cụ thể của địa phương để tổ chức hội nghị sơ kết. Thời gian sơ kết hoàn thành trước ngày 02/5/2018.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đảng ủy chỉ đạo, tổ chức sơ kết Nghị quyết số 25-NQ/TW theo Kế hoạch và gửi báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết về Ban Thường vụ Thành ủy (qua Ban Dân vận) trước ngày 10/5/2018.
 
Nơi nhận:
- TT Thành ủy; BTG Thành ủy (B/c);
- TT Đảng ủy; HĐND, lãnh đạo UBND phường;
- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ phường;
- UB MTTQ và các đoàn thể phường;
- Các chi bộ trực thuộc;
- Lưu.
T/M. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
 
 
 
 
Lê Văn Thắng
 
         
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 
Tổng Bí thư Trần Phú

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 53

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 51


Hôm nayHôm nay : 466

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 345602

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4031119