BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TRẦN PHÚ NHIỆM KỲ 2015 - 2020

  

BÀ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Bí thư Đảng ủy
 
 
 

ÔNG LÊ VĂN THẮNG
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 
ÔNG HỒ QUỐC TUẤN
Phó Bí thư Đảng ủy
 
 
 
  
ÔNG NGUYỄN TIẾN BÌNH
Ủy viên Ban thường vụ
 
 
 
 
ÔNG LÊ ĐĂNG HỒNG
Ủy viên Ban thường vụ
ÔNG NGUYỄN THẾ ANH

Ủy viên BCH


 
 
 ÔNG TRẦN NGỌC HOA
Ủy viên BCH

 
 
 
BÀ CAO THỊ XUÂN
Ủy viên BCH


 
 
ÔNG LÊ VIẾT SƠN
Ủy viên BCH
 
 
  
ÔNG NGÔ ĐỨC HẢI
Ủy viên BCH
 
 
 
 
BÀ TRẦN THỊ HẠNH
Ủy viên BCH
 
 
 
 
ÔNG NGUYỄN VĂN THANH
Ủy viên BCH
 
  
 
 
BÀ TRẦN THỊ HƯƠNG
Ủy viên BCH
 
  
 
ÔNG BIỆN VĂN BÍCH
Ủy viên BCH