Danh sách cán bộ Tổ dân phố

Đơn vị Họ và tên Chức danh Điện thoại
Tổ dân phố 1 Nguyễn Thị Dung Bí thư Chi bộ 
Trưởng ban công tác mặt trận
0944 884 277
Biện Văn Bích Tổ trưởng dân phố 0916 953 984
Tổ dân phố 2 Nguyễn Văn Phúc Bí thư Chi bộ
Trưởng ban công tác mặt trận
0167 320 2675
Trần Đình Tổ trưởng dân phố 0983 267 540
Tổ dân phố 3 Nguyễn Văn Thanh Bí thư Chi bộ
Trưởng ban công tác mặt trận
0915 412 287
Lê Văn Hạnh Tổ trưởng dân phố 0976 180 093
Tổ dân phố 4
 
Trương Quang Hý Bí thư Chi bộ
Trưởng ban công tác mặt trận
0919 778 162
Võ Tá Hồng Tổ trưởng dân phố 0127 581 6637
Tổ dân phố 5
 
Nguyễn Bính Bí thư Chi bộ
Trưởng ban công tác mặt trận
0168 465 9431
Lê Đăng Dũng Tổ trưởng dân phố 0985 849 648
Tổ dân phố 6 Nguyễn Huy Lương Bí thư Chi bộ
Trưởng ban công tác mặt trận
0912 128 948
Nguyễn Hồng Lĩnh Tổ trưởng dân phố 0169 406 9606
Tổ dân phố 7 Trần Văn Toan Bí thư Chi bộTrưởng ban công tác mặt trận 0988 834 176
Trần Hậu Tiến Tổ trưởng dân phố 0166 588 2043
Tổ dân phố 8 Nguyễn Xuân Quảng Bí thư Chi bộ
Trưởng ban công tác mặt trận
0912 574 947
Dương Thị Hòa Tổ trưởng dân phố 0904 676 677
Tổ dân phố 9 Nguyễn Thái Bí thư Chi bộ
Trưởng ban công tác mặt trận
0976 995 145
Lê Đình Giao Tổ trưởng dân phố 0163 867 7657