ỦY BAN NHÂN DÂN

 
 
 
  
ÔNG HỒ QUỐC TUẤN
Chủ tịch Ủy ban nhân dân
 

 
 
 ÔNG NGUYỄN THẾ ANH
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
 
 

 
ÔNG LÊ VIẾT SƠN
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân