CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG TRẦN PHÚ

 
 
  

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 
TP. Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 10 năm 2018
 

        TP. Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 9  năm 2013

 

20102010 20102010

 
 
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2018

 
 
  

  1. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:
           - Tổ chức các hoạt động  chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống các ban đảng, ngày thành lập HLHPN Việt Nam, Hội nông dân.
         - Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí, nhiệm vụ năm 2018.   
- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra quản lý trật tự kỷ cương đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng các tiêu chí về chuẩn văn minh đô thị; tiếp tục đôn đốc các tổ dân phố xây dưng hoàn thành công trình thuộc chương trình mục tiêu theo kế hoạch.
- Phối hợp với UBMTTQ phường chỉ đạo các tổ dân phố bình xét gia đình văn hóa năm 2018.
- Tổ chức rà soát hộ nghèo cuối năm 2018
          - Tăng cường công tác CCHC;  
 - Tăng cường công tác đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
II. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC:
 
Ngày/
Thứ

NỘI DUNG

CQ chuẩn bị LĐ chủ trì, tham dự
 01/thứ 2 Sáng: - 7h00: Lễ chào cờ đầu tháng.     
 - Đảng ủy tổ chức sơ kết thực hiện nhiệm vụ 9 tháng , triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. 
Chiều: Kiểm tra trật tự xây dựng nhà ở tư nhân tại tổ dân phố 9 (khu sông đà)  
 
Văn phòng
 
 
 
Đ/c Tuấn
 
 
 
  02/thứ 3 Sáng: - Làm việc với trường Tiểu học chuẩn bị cho công tác thu tiền XD năm học 2018-2019
Chiều: - Làm việc với tổ dân phố 6 về làm đường ngõ 18.
    Văn phòng
 
Đ/c Tuấn
 
03/thứ 4
 
Sáng: - Tham gia Hội thi hòa giải viên cơ sở tại thành phố
Chiều:  Tham gia hội thi hòa giải viên cơ sở tại thành phố
  
 
 
 
 
Đ/c Anh
 
 
 
 
04/thứ 5 Sáng: -  Làm việc với trường Mầm non chuẩn bị cho công tac sthu tiền XD đầu năm học 2018-2019
 
Chiều: -  Dự tập huấn điều tra hộ nghèo  tại thành phố
VP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đ/c Tuấn
 
Đ/c Anh
 
 
 
 
 
 
 
05 thứ 6 Sáng: Chỉ đạo đẩy đuổi cac shooj bán hàng rong tại đường Hồ Phi Chấn
Chiều: Tổ chức hội nghị đối thọai Quý III/2018
   
6/Thứ 7 Nghỉ    
07/CN Ra quân làm vệ sinh môi trường ở cac skhu đất trống khu vực Sông Đà    
08/thứ 2  Sáng: Giao ban UBND phường
Chiều:   
Văn phòng
 
 
 
Đ/c Tuấn
 
 
 
09/thứ 3 Sáng: Làm việc với BGH Trường MN, TH về công tác chuẩn bị thu các khoản đóng góp đầu năm học 2018-2019
Chiều: Dự sơ kết công tác MT 9 tháng năm 2018
Văn phòng
 
   
 
 
Đ/c Tuấn
 
10/thứ 4  Sáng: Kiểm tra công tác GPMB khu dân cư Tổ dân phố 1.
Chiều: Kiểm tra trật tự đô thị.
 
 
 
 
 
Đ/c Tuấn
 
Đ/c Tuấn
 
 
 
11/thứ 5
Sáng: Làm việc với đoàn giám sát HĐND thành phố về việc cấp phép XD nhà ở tư nhân.
Chiều: Dự sơ kết 9 tháng cụm ATLC-SSCĐ phía tây
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đ/c Tuấn
    Đ/c Tuấn
 
12/thứ 6
 
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội Nông dân 14/10
 
 
 
 
 
  
 
13/ thứ 7  Nghỉ     
14/CN Ra quân làm vệ sinh môi trường ngày chủ nhật xanh trên toàn địa bàn    
15/thứ 2 Sáng:  Giao ban khối UBND
Chiều: làm việc với Tổ dân phố 7, 8 về nâng cấp đường Hồ Phi Chấn
 
Văn phòng
 
 
 
Đ/c Tuấn
 
Đ/c Tuấn
16/thứ 3 Sáng:  Ra quân làm trật tự đô thị tuyến đường Minh khai   
Chiều:  Ra quân làm trật tự đô thị tuyến đường Vũ Quang
 
 
 
 
 
Đ/c Tuấn
 
17/thứ 4  Làm việc với tổ đân phố 3 về nạo vét mương thoát bẩn ở tuyến đường Nguyễn Xuân Linh     
 
Đ/c Tuấn
 
18/thứ 5 Trực tiếp công dân định kỳ  
 
 Đ/C Tuấn
19/thứ 6 Tổ chức các hoạt đông kỷ niệm ngày 20/10  
 
 
 
 
 
 
 
Đ/c Tuấn
 
 
 
 
 
20/thứ 7  Nghỉ    
21/CN Ra quân làm vệ sinh môi trường ngày chủ nhật xanh trên toàn địa bàn    
 22/thứ 2 Sáng: Giao ban khối UBND
Chiều:  
Văn phòng
 
 
Đ/C Tuấn
 
 
 
 
23/thứ 3 Sáng: Ra quân làm trật tự đô thị trên các tuyến  đường
Chiều: Dự hội nghị tại thành phố
 
Đội đô thị
 
 
 
Đ/c Tuấn
 
 
 Đ/c Tuấn
24/thứ 4 Sáng: - Làm việc với Tổ dân phố 6
Chiều: -  Kiểm tra cơ sở
   
 
 
 
25/thứ 5  Sáng: Họp thường vụ Đảng ủy
Chiều: Họp BCH Đảng ủy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đ/c Tuấn
 
Đ/c Tuấn
26/thứ 6 Sáng: - Họp kiểm điểm, xếp loại cán bộ, công chức cuối tháng
Chiều: Tổ chức sơ kết thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm
  •   
 
 
 
 
 
Đ/c Tuấn
 
 
 
Đ/c Tuấn
 
27/thứ 7  .Nghỉ    
28/CN      
29/thứ 2      
30/thứ 3      
31/thứ 4      
 
                                                             ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRẦN PHÚ
Nơi nhận:                           
 - UBND thành phố;
 - TT Đảng ủy, TT HĐND phường;                                                                                 
 - Đ/c Chủ tịch, PCT UBND phường;  
 - Thường trực UBMTTQ; các ngành, đoàn thể;
 -  Công chức chuyên môn;
- Tổ trưởng dân phố;
 - Lưu: VT,VP.