CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG TRẦN PHÚ

 
 
 
 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

TP. Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 6  năm 2018
 

        TP. Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 9  năm 2013

 

20102010 20102010

 
 
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2018

 
 
 
 

  1. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:
- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra quản lý trật tự kỷ cương đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường trên địa bàn, nâng cao chất lượng các tiêu chí về chuẩn văn minh đô thị; triển khai công tác xây dựng công trình thuộc chương trình mục tiêu theo kế hoạch.
        - Tổ chức sơ kết thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.   
 - Tăng cường công tác CCHC;
- Chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách người có công và an sinh xã hội.
- Tổ chức kiểm đếm khối lượng đền bù  GPMB bị ảnh hưởng dự án hạ tầng khu dân cư xen dắm Tổ dân phố 1  giai đoạn II
- Tăng cường công tác đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 
             
II. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC:
 
Ngày/
Thứ

NỘI DUNG

CQ chuẩn bị LĐ chủ trì, tham dự
 01/thứ 6 Sáng: - 7h00: Lễ chào cờ đầu tháng.     
 - Tổ chức giao ban mở rộng triển khai nhiệm vụ tháng 6
Chiều: Làm việc với Tổ dân phố 4 về làm đường giao thông
 
Văn phòng
 
 
 
Đ/c Tuấn
 
 
 
02/thứ 7 Nghỉ    
03/CN Nghỉ    
  04/thứ 2 Sáng: -Tiếp đoàn kiểm tra CCHC thành phố.
Chiều: - Kiểm tra trật tự đô thị trên địa bàn
    Văn phòng
 
Đ/c Tuấn
 
05/thứ 3
 
S: - Chỉ đạo ra quân làm trật tự đô thi tại tuyến đường Vũ Quang
Chiều: Chỉ đạo ra quân làm trật tự đô thi tại tuyến đường Lê Duẫn
 
 
Đội đô thị
 
 
Đ/c Anh
 
 
 
 
06/thứ 4 Sáng: - Họp xét bổ sung hộ nghèo năm 2018 
 
Chiều: -  Làm việc với đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của công an  phường
VH-XH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đ/c Tuấn
 
Đ/c Tuấn
 
 
 
 
 
 
 
07/thứ 5 Sáng: Tham dự phiên đấu giá tài sản kê biên tại trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh
Chiều: Dự họp ở Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 02
 
ĐC-XD
 
 
 
Đ/c Tuấn
 
 
08/thứ 6 Sáng: - Chỉ đạo ra quân làm trật tự đô thi, đẩy đuổi tụ điểm họp chợ tại đường Hồ Phi Chấn
Chiều: Chỉ đạo ra quân làm trật tự đô thi tại tuyến đường Hàm Nghi
 
 
 
Đội QLĐT
 
 
Đ/c  Anh
 
 
09/thứ 7  Nghỉ    
10/CN Nghỉ    
11/thứ 2  Sáng: Giao ban UBND phường
Chiều: Kiểm tra cơ sở
Văn phòng
 
 
 
Đ/c Tuấn
 
 
12/thứ 3 Sáng:  Làm việc với tổ dân phố 5 về xây dựng đường giao thông
 Chiều: Chỉ đạo ra quân làm trật tự đô thị tuyến đường Trần Phú.
 
 
 Đội QLTTĐT  
 
 
Đ/c Tuấn
 
13/thứ 4  Sáng:  Làm việc với Tổ dân phố về xây dựng mương thoát nước Tổ dân phố 2
Chiều:  Kiểm tra trật tự đô thị trên toàn địa bàn 
 
 
 
 
 
Đ/c Tuấn
 
Đ/c Anh
 
 
 
14/thứ 5
 
 
Sáng: Kiểm tra cơ sở  
Chiều: Làm việc với Tổ dân phố 6 về làm mới vỉa hè ngõ 2 nguyến Du. 
 
 
 
ĐC-XD
 
 
 
 
 
Đ/c Tuấn
    Đ/c Tuấn
15/thứ 6   Sáng: - Chỉ đạo ra quân làm trật tự đô thi, đẩy đuổi tụ điểm họp chợ tại đường Hồ Phi Chấn
Chiều: Chỉ đạo ra quân làm trật tự đô thi tại tuyến đường Hàm Nghi
 
 
 
 
 
 
 
 
16/ thứ 7 - Thành phố kiểm tra xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh, tuyến phố văn minh, chỉnh trang trật tự đô thị.
 
VH-XH Đ/c Tuấn
17/CN Nghỉ    
18/thứ 2  Sáng: - Thành phố tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 tại thành phố.
Chiều: Giao ban UBND phường
 
 
 
 
Văn phòng
 
 
 
Đ/c Tuấn
 
 
Đ/c Tuấn
19/thứ 3 Sáng:  Chỉ đạo đội quản lý trật tự đô thi ra quân làm trật tự đô thị tuyến đường Minh khai   
Chiều:  Chỉ đạo đội quản lý trật tự đô thị ra quân làm trật tự đô thị tuyến đường Vũ Quang
Đội đô thị
 
 
 
 
Đ/c Tuấn
 
20/thứ 4 Sáng:  Làm việc với đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh
Chiều: Tham dự giám sát với đoàn giám sát HĐND giám sát việc thực hiện nhiệm vụ  tổ dân phố 4
Văn phòng
 
Đ/c Tuấn
 
21/thứ 5  Sáng: Tham dự giám sát với đoàn HĐND phường giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tại tổ dân phố 2   
Chiều: Kiểm tra cơ sở.
 
 
 Đ/C Tuấn
22/thứ 6  Sáng: -Thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế chấm điểm để phân loại, đánh giá cán bộ là người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp và Chủ tịch UBND các phường, xã của Thành phố.
Chiều:  Tham dự giám sát với đoàn HĐND phường giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tại tổ dân phố 3
 
 
 
 
 
 
 
 
Đ/c Tuấn
 
 
 
 
 
23/thứ 7  Nghỉ    
24/CN Nghỉ    
 25/thứ 2 Sáng: Giao ban UBND
 Chiều:  Kiểm tra cơ sở
Văn phòng
 
 
Đ/C Tuấn
 
 
 
 
26/thứ 3 Sáng: -  Chỉ đạo đội đô thi ra quân làm trật tự đô thị trên các tuyến  đường
Chiều: - Thành ủy tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ  đánh giá tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm; định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
Đội đô thị
 
 
 
Đ/c Tuấn
 
 
 Đ/c Tuấn
27/thứ 4 Sáng: - Làm việc với Tổ dân phố 6
Chiều: -  Kiểm tra cơ sở
   
 
 
 
28/thứ 5  Sáng: Họp thường vụ Đảng ủy
Chiều: Họp BCH Đảng ủy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đ/c Tuấn
 
Đ/c Tuấn
29/thứ 6 Sáng: - Họp kiểm điểm, xếp loại cán bộ, công chức cuối tháng
Chiều: Thành ủy tổ chức hội nghị đối thoại với Bí thư chi bộ tổ dân phố, thôn.
  •   
 
 
 
 
 
Đ/c Tuấn
 
 
 
Đ/c Tuấn
 
30/thứ 7  .Nghỉ    
 
                                                             ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRẦN PHÚ
Nơi nhận:                           
 - UBND thành phố;
 - TT Đảng ủy, TT HĐND phường;                                                                                 
 - Đ/c Chủ tịch, PCT UBND phường;  
 - Thường trực UBMTTQ; các ngành, đoàn thể;
 -  Công chức chuyên môn;
- Tổ trưởng dân phố;
 - Lưu: VT,VP.