CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG TRẦN PHÚ

 
 
  

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 
TP. Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 9 năm 2018
 

        TP. Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 9  năm 2013

 

20102010 20102010

 
 
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2018

 
 
  

  1. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:
           - Tổ chức các hoạt động  chào mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9, 88 năm Ngày xô viết Nghệ Tĩnh 12/9
- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra quản lý trật tự kỷ cương đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng các tiêu chí về chuẩn văn minh đô thị; tiếp tục đôn đốc các tổ dân phố xây dưng hoàn thành công trình thuộc chương trình mục tiêu theo kế hoạch.
        - Tổ chức sơ kết thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.   
 - Tăng cường công tác CCHC; 
 - Tăng cường công tác đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
II. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC:
 
Ngày/
Thứ

NỘI DUNG

CQ chuẩn bị LĐ chủ trì, tham dự
 04/thứ 3 Sáng: - 7h00: Lễ chào cờ đầu tháng.     
 - Tổ chức giao ban đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ  tháng 8, triển khai nhiệm vụ 9 tháng năm 2018.
Chiều: Kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2018-2019 của trường Tiểu học và trường Mầm non trần Phú.
 
Văn phòng
 
 
 
Đ/c Tuấn
 
 
 
  05/thứ 4 Sáng: - Dự khai giảng trường tiểu học và Mầm non.
Chiều: - Kiểm tra trật tự đô thị trên địa bàn
    Văn phòng
 
Đ/c Tuấn
 
06/thứ 5
 
Sáng: - Làm việc với Tổ dân phố 2 về công tác xây dựng mương thoát bẩn tuyến ngõ ông Lan
Chiều: Chỉ đạo ra quân làm trật tự đô thi tại tuyến đường Lê Duẫn
 
 
 
 
 
Đ/c Anh
 
 
 
 
07/thứ 6 Sáng: - Họp giải quyết đơn thư hộ bà nghĩa tổ dân phố 4 
 
Chiều: -  Dự hội nghị tổng kết Nghị quyết TW 5 (khóa X tại thành ủy)
Địa chính
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đ/c Tuấn
 
Đ/c Tuấn
 
 
 
 
 
 
 
08/thứ 7  Nghỉ    
09/CN Ra quân làm vệ sinh môi trường, chặt tỉa cành cây trên toàn địa bàn    
10/thứ 2  Sáng: Giao ban UBND phường
Chiều: Tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Văn phòng
 
 
 
Đ/c Tuấn
Cán bộ, công chức
 
 
11/thứ 3 Dự tập huấn  
 
   
 
 
Đ/c Tuấn
 
12/thứ 4 Dự tập huấn  
 
 
 
 
Đ/c Tuấn
 
Đ/c Tuấn
 
 
 
13/thứ 5
Dự tập huấn  
 
 
 
 
 
 
 
 
Đ/c Tuấn
    Đ/c Tuấn
 
14/thứ 6
 
Sáng: Họp chỉ đạo các tổ dân phố tổ chức Tết trung thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng
 Chiều: Chỉ đạo ra quân làm trật tự đô thị tuyến đường Hồ Phi Chấn.
 
 
 
 
 
 
 
15/ thứ 7  Nghỉ    
16/CN Ra quân làm vệ sinh môi trường ngày chủ nhật xanh trên toàn địa bàn    
17/thứ 2 Sáng:  Giao ban khối UBND
Chiều: làm việc với Tổ dân phố về làm đường giao thông ngõ 18
 
Văn phòng
 
 
 
Đ/c Tuấn
 
Đ/c Tuấn
18/thứ 3 Sáng:  Chỉ đạo đội quản lý trật tự đô thi ra quân làm trật tự đô thị tuyến đường Minh khai   
Chiều:  Chỉ đạo đội quản lý trật tự đô thị ra quân làm trật tự đô thị tuyến đường Vũ Quang
Đội đô thị
 
 
 
 
Đ/c Tuấn
 
19/thứ 4  Làm việc với tổ đân phố 3 về nạo vét mương thoát bẩn ở tuyến đường Nguyễn Xuân Linh     
 
Đ/c Tuấn
 
20/thứ 5 Trực tiếp công dân định kỳ  
 
 Đ/C Tuấn
21/thứ 6 Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Tết trung thu ở các dân phố  
 
 
 
 
 
 
 
Đ/c Tuấn
 
 
 
 
 
22/thứ 7  Nghỉ    
23/CN Ra quân làm vệ sinh môi trường ngày chủ nhật xanh trên toàn địa bàn    
 24/thứ 2 Tổ chức tặng quà trung thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng ở các  tổ dân phố Văn phòng
 
 
Đ/C Tuấn
 
 
 
 
26/thứ 3 Sáng: Ra quân làm trật tự đô thị trên các tuyến  đường
Chiều: Ra quân làm trật tự đô thị trên các tuyến  đường
 
Đội đô thị
 
 
 
Đ/c Tuấn
 
 
 Đ/c Tuấn
27/thứ 4 Sáng: - Làm việc với Tổ dân phố 6
Chiều: -  Kiểm tra cơ sở
   
 
 
 
28/thứ 5  Sáng: Họp thường vụ Đảng ủy
Chiều: Họp BCH Đảng ủy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đ/c Tuấn
 
Đ/c Tuấn
29/thứ 6 Sáng: - Họp kiểm điểm, xếp loại cán bộ, công chức cuối tháng
Chiều: Tổ chức sơ kết thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm
  •   
 
 
 
 
 
Đ/c Tuấn
 
 
 
Đ/c Tuấn
 
30/thứ 7  .Nghỉ    
 
                                                             ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRẦN PHÚ
Nơi nhận:                           
 - UBND thành phố;
 - TT Đảng ủy, TT HĐND phường;                                                                                 
 - Đ/c Chủ tịch, PCT UBND phường;  
 - Thường trực UBMTTQ; các ngành, đoàn thể;
 -  Công chức chuyên môn;
- Tổ trưởng dân phố;
 - Lưu: VT,VP.