Lịch công tác tháng 3 năm 2019

         ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG TRẦN PHÚ

 
 
 

  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Phường Trần Phú, ngày 03 tháng 3 năm 2019
 
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2019
 
I. MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG TÂM:
 - Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra quản lý trật tự kỷ cương đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường trên địa bàn, nâng cao chất lượng các tiêu chí về chuẩn văn minh đô thị; triển khai công tác xây dựng công trình thuộc chương trình mục tiêu theo kế hoạch.
 - Tập trung công tác tin tuyên truyền chào mừng các ngày lễ.
 - Tăng cường công tác CCHC;
 - Tăng cường công tác đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 II. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
 
Thứ ngày NỘI DUNG  Công chức tham mưu Lãnh đạo chủ trì, tham dự
01/ thứ 6 Sáng: Lễ chào cờ đầu tháng.
Họp UBND mở rộng triển khai nhiệm vụ tháng 3
Chiều: làm việc với tổ dân phố 4 về làm đường bê tông ngõ bà Ái 
VP Đ/cTuấn
 
 
02/ thứ 7 Nghỉ    
03/ CN  Ra quân làm vệ sinh môi trường đ/c Chức Đ/c Tuấn
4/thứ 2 Sáng: Làm việc với liên đoàn cán bộ Tổ dân phố 6 .
Chiều: Làm việc với liên đoàn cán bộ Tổ dân phố 4.
VP  Đ/c Tuấn
5 /thứ 3 Sáng: Họp tại thành phố về Hội nghị quán triệt Nghị quyết 37-NQ/TW
Chiều: Tham dự tập huấn Tổng điều tra dân số tại thành phố
   Đ/c Tuấn
 
Đ/c Tuấn
6/thứ 4 Sáng: Kiểm tra trật tự đô thị trên địa bàn phường
Chiều: Làm việc với các hộ dân Tổ dân phố 2 ở tuyến Trần Phú về làm vỉa hè đường Trầng Phú. 
Đ/c Hải PĐ
 
 
Đ/c Hải XD
Đ/c Anh
 
Đ/c Tuấn
7/thứ 5 Sáng: Họp giao ban tại thành phố
Chiều: làm việc với Tổ dân phố 8 về nâng cấp đường Hồ Phi Chấn
 
Đ/c Hải XD
Đ/c Tuấn
8/thứ 6 Sáng: tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ  
  Chiều: Làm việc với Tổ dân phố 3 về xây dựng công trình mục tiêu
 
 
Đ/c Hải XD
Đ/c Anh
 
Đ/c Tuấn
9/Thứ 7
 
  Nghỉ    
10/ CN   Nghỉ  
 
 
 
11/thứ 2 Sáng: Họp giao ban Thường trực Đảng ủy
Chiều: Làm việc với Tổ dân phố 2 về XD công trình mục tiêu
 
Đ/c Hải XD 
Đ/c Tuấn
12/thứ 3  Sáng: Ra quân làm trật tự đô thị tại tuyến đường Vũ Quang
Chiều:  Ra quân làm trật tự đô thị tại tuyến đường Minh Khai
Đ/c Hải PĐ  Đ/c Tuấn
13/thứ 4  Sáng: Làm việc với Tổ dân phố 8 về làm bê tông tuyến đường ngõ 25 đường Hồ Phi Chấn.
Chiều: Họp nhân dân ngõ 2 đường Nguyễn Du Tổ dân phố 6 về chuẩn bị cho nâng cấp, rải thảm đường 
 
 
Đ/c Hải ĐC
 
 
 
 Đ/c Tuấn
 
 
 
 
14/thứ 5 Sáng: Làm việc với liên đoàn cán bộ Tổ dân phố 4, 8 công tác nâng cấp đường Nguyễn Hằng Chi
Chiều: Họp các cơ quan có trụ sở đóng trên tuyến đường Nguyễn Hằng Chi phối hợp nâng cấp, rải thảm đường   
 
 
Đ/c Hải XD
 
Đ/c Tuấn
 
15/thứ 6 Sáng: Kiểm tra trật tự đô thị trên địa bàn
Chiều:  Ra quân làm trật tự đô thị tại tuyến đường Minh Khai 
VP Đ/c Tuấn
16/thứ 7 Nghỉ 
 
   
17/ CN Ra quân hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh Đ/ Chức  Đ/c Anh
18/ thứ 2 Sáng: Họp giao ban khối UBND
Chiều:  Làm việc với Tổ dân phố 2 về xây dựng nhà văn hóa kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu
   
19/thứ 3 Sáng: Tham dự khai mạc huấn luyện  chiến đấu năm 2019
Chiều: Ra quân làm trật tự đô thị trên tuyến đường Lê Duẫn
 
Đ/c Hải PĐ Đ/c Tuấn
20/thứ 4 Sáng: Làm việc với tổ dân phố 4 về chuẩn bị cho công tác XD nhà hội quán
Chiều:  Dự hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/Th.U
ĐC- XD Đ/c Tuấn
21/thứ 5 Sáng: Làm việc với các hộ kinh doanh hoa quả ở khu vực đường Vũ Quang.
Chiều:  Họp liên đoàn cán bộ Tổ dân phố 4,5,6,7,8 về việc sáp nhập Tổ dân phố
Đ/c Chức ĐC
 
VP
Đ/c Anh
 
Đ/c Tuấn
22/ thứ 6 Sáng: Làm việc với tổ dân phố 1    Đ/c Tuấn
23/thứ 7 Tổ chức ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân Đ/c Thương VH Đ/c Anh
24/CN Ra quân làm vệ sinh môi trường   Đ/c Chức Đ/c Anh
25/thứ 2 Sáng: Làm việc với BCH hội khuyến học phường chuẩn bị cho công tác Đại hội Hội khuyến học phường nhiệm kỳ 2019-2024
Chiều: Tham dự tập huấn tại thành phố
 
Đ/c Thương VH Đ/c Tuấn
 
 
Đ/c Anh
26/Thứ 3 Sáng: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập ĐTNCS Hồ Chí Minh
Chiều: Kiểm tra trật tự đô thị 
   
 
Đ/c Anh
27/thứ 4 Sáng: Làm việc với Tổ dân phố 9 về xây dựng công trình mục tiêu
Chiều: Làm việc với Tổ dân phố 1 về triển khai làm vỉa hè tuyến đường Trần Phú
Đ/c Hải XD Đ/c Tuấn
28/thứ 5 Sáng: Họp Ban chấp hành Đảng ủy
Chiều:  họp Ủy viên UBND
 
  Đ/c Tuấn
29/thứ 6 Sáng: Họp kiểm điểm khối UBND
 Chiều: Họp kiểm điểm   khối Đảng ủy, MT.
VP Đ/c Tuấn
30/thứ 7 Nghỉ    
31/CN Ra quân lam vệ sinh môi trường    
 
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRẦN PHÚ