CHƯƠNG TRÌNH Công tác của Đảng ủy phường Trần Phú năm 2019

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TRẦN PHÚ
*
Số   17 - CTr/ĐU
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 

 
Phường Trần Phú, ngày 05 tháng 11 năm 2018
 
CHƯƠNG TRÌNH
Công tác của Đảng ủy phường Trần Phú năm 2019

 
 
 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Tĩnh lần thứ XX,  Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020; các Nghị quyết, Chỉ thị của Thành ủy, Tỉnh ủy và Chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ phường, tình hình thực tiễn của đơn vị.
Nay Ban Chấp hành Đảng bộ phường xây dựng Chương trình công tác năm 2019 với những nội dung trọng tâm như sau:
 I. Thực hiện nhiệm vụ chính trị
1. Đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, tổ chức cho nhân dân đón tết Đinh Hợi đảm bảo vui tươi, thiết thực, an toàn tiết kiệm; tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020, các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy, Tỉnh ủy, của Trung ương.
2. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng phường đạt chuẩn văn minh, tiến tới“phường điển hình toàn diện”; đẩy mạnh phát triển kinh tế chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, chuyển đổi ngành nghề, tập trung công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng cơ bản, vệ sinh môi trường; thu nộp các loại thuế, phí…đạt trên 95%
3. Chỉ đạo các hoạt động, các phong trào thi đua lao động, sản xuất phát triển kinh tế; hoạt động VHVN-TDTT lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước năm 2019; tổ chức thành công lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập phường 02/7/1995 – 02/7/2019 đảm bảo đúng quy định, về nội dung, hình thức, an toàn tiết kiệm.
4. Chỉ đạo xây dựng hoàn thành các công trình theo chương trình mục tiêu; giám sát công trình các Tiểu công viên Tổ dân phố 4, Tổ dân phố 8; chỉ đạo quản lý, giám sát Nhà hiệu bộ trường Mầm non, nhà giáo dục thể chất trường Tiểu học, khu xen dắm dân cư tổ dân phố 1 đảm bảo thời gian, tiến độ và chất lượng công trình theo chương trình dự án đã cấp trên phê duyệt; xây dựng 02 khu dân cư (tổ 2, tổ 3) và 05 nhà văn hóa Tổ dân phố (Tổ 1, 2, 3, 6, 9) kiểu mẫu; xin chủ trương nâng cấp sửa chữa nhà văn hóa Tổ dân phố 4, kêu gọi đầu tư theo hình thức XHH làm sân mái che thi đấu các tổ còn lại tổ dân phố 1, tổ dân phố 4; rãi thảm nhựa nóng các tuyến đường, ngõ, ngách có đủ điều kiện tại các tổ dân phố; nâng cấp, sữa chữa các tuyến mương ở khu dân cư đảm bảo tiêu thoát nước; chỉnh trang trên 90% các tuyến đường, ngõ phố.
5. Chỉ đạo thực hiện thành công Đề án đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII đã được cấp trên phê duyệt về chia tách, sáp nhập các tổ dân phố 5, 6, 4, 7, 8 và lộ trình tinh giản bộ máy đảm bảo thời gian, chất lượng.
6.  Chỉ đạo, tổ chức  thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", cuộc vận động “xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới”. Phát huy và nâng cao chất lượng hiệu quả các mô hình, thiết chế và danh hiệu văn hóa, quan tâm xây dựng lối sống, nếp sống trong cộng đồng dân cư; chính sách an sinh xã hội; nâng cao chất lượng dạy học, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.
7.  Chỉ đạo công tác cải cách hành chính, theo Nghị quyết 05, ngày 30/10/2017 của Ban thường vụ Thành ủy, tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất và phát huy tính chủ động sáng tạo của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ; giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại trong nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các mặt công tác chính quyền.
8. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh đảm bảo giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn. Chủ động nắm bắt tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm đảm bảo sự ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
II. Công tác xây dựng Đảng
1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đức Hồ Chí Minh.
2. Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của thành ủy, tỉnh ủy, của Trung ương; tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng và nội dung sinh hoạt chi bộ, hoạt động đảng viên sinh hoạt theo Quy định 76 của Bộ chính trị.
 3. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ III của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” và Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 01/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.
4. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về triển khai thực hiện các chỉ tiêu: “Xây dựng phường điển hình toàn diện”, phường đạt chuẩn Quốc gia về Ytế, các trường đạt chuẩn Quốc gia vững chắc; 100% người dân tham gia Bảo hiểm Ytế và một số chỉ tiêu quan trọng khác.
5. Lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra cuối tháng 12/2018; Đại hội Hội LHTN Việt Nam phường, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra đầu quý II/2019, Hội nghị tổng kết phong trào thi đua 05 năm “Cựu Chiến binh gương mẫu”; chỉ đạo Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023 vào cuối Quý IV/2019; xây dựng chương trình, kế hoạch, Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ phường khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong tháng 12/2019…đảm bảo đúng quy trình, thời gian, chất lượng.
6. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/Th.U ngày 14/12/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Chỉ thị 20-CT/ThU ngày 15/12/2017 về  nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng, cơ sở ATLC - SSCĐ.
7. Lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các Quyết định số 217 và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 17/10/2013 của Bộ chính trị (khóa XI) về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội; quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quy định 124-QĐ/TW về giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên.
8. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đức Hồ Chí Minh.
9. Chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 13/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác dân vận trong tình hình mới; chỉ đạo tổng sơ kết tổng kết các phong trào thi đua về công tác xây dựng Đảng, các Đề án, chương trình của Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể.
 Quá trình thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy và tình hình thực tiễn của đảng bộ, Đảng ủy sẽ điều chỉnh, bổ sung một số nội dung cho phù hợp và thông báo kịp thời, đầy đủ cho Thành ủy được biết và toàn Đảng bộ phường tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
 - Thường trực Thành ủy (B/c);
 - Ban Tổ chức (B/c);
 - TTĐảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường;
 - Các Chi bộ trực thuộc;
 - Lưu VP Đảng ủy.
T/M ĐẢNG ỦY
P. BÍ THƯ
 
 
 
 
                     Lê Văn Thắng