Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền với Nhân dân phường Trần Phú

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TRẦN PHÚ
*
Số: 18 - KH/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
 
 
 

Phường Trần Phú, ngày 17 tháng 3 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền
 với Nhân dân phường Trần Phú
 
          Thực hiện Quyết định số 281-QĐ/Th.U, ngày 25/10/2016 của thành ủy Hà Tĩnh về ban hành Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp của thành phố với Nhân dân trên địa bàn; Đảng ủy phường Trần Phú triển khai kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:
1. Trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị, những sáng kiến  của Nhân dân về các lĩnh vực: Phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đảm bảo Quốc phòng, An ninh; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; cơ chế chính sách của các cấp và những vấn đề mới nẩy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, những vấn đề liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân.
2. Tuyên truyền, phổ biến, đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân; tạo sự đồng thuận, thống nhất giữa cấp ủy chính quyền với Nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện. Kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, bức xúc và những vấn đề mới phát sinh chưa được sự đồng thuận của Nhân dân.
3. Góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng và sự quản lý điều hành của Chính quyền địa phương. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ Nhân dân của cấp ủy Đảng, Chính quyền, người đứng đầu cấp ủy và đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ. Tăng cường củng cố mối quan hệ mặt thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, không ngừng phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.
4. Qua đối thoại người đứng đầu cấp ủy Đảng, Chính quyền nắm bắt những vấn đề chưa phù hợp, còn thiếu hoặc những vấn đề mới phát sinh có cơ sở thực tiễn chỉ đạo, nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế.
II. THÀNH PHẦN ĐỐI THOẠI
1. Chủ trì:
- Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường;
- Chủ tịch UBND phường.
2. Đối tượng:
- Đại diện các tập thể, các cá nhân thuộc mọi tầng lớp Nhân dân đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại phường Trần Phú- Thành phố Hà Tĩnh.
- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan đơn vị trên địa bàn phường liên quan được mời đến đối thoại.
- Không đối thoại với công dân không đủ năng lực, hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật; người có hành vi gây rối trật tự công cộng, tham gia đối thoại không vì mục đích xây dựng.
III. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI
- Đại diện đoàn công tác Thành ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát phường Trần Phú;
- Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa V;
- Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND;
- Thường trực UBMTTQ, đại diện các đoàn thể chính trị-xã hội, các tổ chức  hội của phường;
- Công chức chuyên môn thuộc UBND phường;
- Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố; Chi hội Trưởng các tổ chức đoàn thể, Tổ trưởng tổ liên gia và những thành phần có liên quan;
- Ban giám hiệu trưởng trường Tiểu học, trường Mầm non; Trưởng trạm y tế, Đội trưởng đội thuế, Công an phường.
IV. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: 1 buổi, vào những ngày cuối của các Quý trong năm. (Thời gian sẽ có thông báo cụ thể cho các buổi Hội nghị đối thoại).
2. Địa điểm: Hội trường Phường Trần Phú - Thành phố Hà Tĩnh.
V. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI
1. Nội dung:
- Đối thoại trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội, Quốc phòng, An ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người đứng đầu; những vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội.
- Nghe ý kiến Nhân dân phản ánh, trao đổi những vấn đề bức xúc chưa giải quyết; những ý kiến tham vấn cho cấp ủy, chính quyền về các chủ trương chính sách, định hướng giải quyết những kiến nghị, đề xuất chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.
2. Chương trình.
2.1. Ổn định tổ chức, thông qua chương trình, nội dung, thời gian hội nghị đối thoại. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham gia đối thoại. Giới thiệu và mời chủ trì lên điều hành Hội nghị, mời thư ký lên làm việc.
2.2. Chủ trì đối thoại điều hành Hội nghị.
- Thông qua báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thời gian qua và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ thời gian tới.
- Đặt vấn đề, gợi ý nội dung đối thoại và điều hành phần đối thoại trực tiếp tại Hội nghị
- Tổng hợp ý kiến phát biểu đối thoại.
- Tiếp thu, giải trình, làm rõ các ý kiến đối thoại trực tiếp tại Hội nghị.
- Bế mạc hội nghị đối thoại.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng HĐND, UBND, chủ trì phối hợi với Văn phòng Đảng ủy gửi giấy mới theo thành phần, chuẩn bị hội trường, ma két và các điều kiện phục vụ Hội nghị, cử người có năng lực ghi chép làm thư ký hội nghị.
2. Các tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia đối thoại chuẩn bị nội dung đối thoại đúng trọng tâm có chất lượng. (Ý kiến đối thoại có thể gửi trước về Văn phòng HĐND, UBND hoặc đăng ký trực tiếp tại Hội nghị.)
3. Các công chức chuyên môn thuộc UBND, tham dự hội nghị đối thoại, trực tiếp trả lời, giải thích hoặc tham mưu cho chủ trì đối thoại trả lời, giải thích các nội dung đối thoại thuộc ngành, lĩnh vực mình phụ trách.
4. Ban Thường vụ Đảng ủy phân công đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy tiếp thu, trả lời, giải trình các ý kiến thuộc công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND tiếp thu, trả lời, giải trình các ý kiến đối thoại thuộc trách nhiệm của UBND. Đồng chí Bí thư Đảng ủy phát biểu chung, giao nhiệm vụ và bế mạc Hội nghị.
5. UBMTTQ phường và các đoàn thể chính trị - xã hội, phối hợp tổ chức đối thoại và giám sát việc thực hiện các kết luận sau đối thoại, tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các kết luận của chủ trì đối thoại.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền với đại diện các tổ chức cơ quan đơn vị và Nhân dân phường Trần Phú. Đề nghị các chi bộ, các tổ dân phố, các tổ chức liên quan thông báo rộng rãi đến mọi tầng lớp Nhân dân được biết, đồng thời phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra./.
 
Nơi nhận:
- TT Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy (BC);
- BCH Đảng bộ phường;
- LĐ UBND; TT UBMTTQ, trưởng các đoàn thể phường;
- Cán bộ, Công chức phường;
- Các ngành, các nhà trường;
- Cấp ủy chi bộ, Tổ trưởng TDP;
- Lưu VPĐU.
T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ
 
 
 
 
Nguyễn Thị phương
 
ia trên các tổ dân phố;
- Công an phường Trần Phú;
- Hiệu trưởng trường Tiểu Học, Mầm non phường Trần Phú;
- Trạm trưởng trạm Y tế phường Trần Phú;
- Lưu Văn phòng UBND.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Hồ Quốc Tuấn