Kỳ họp thư11 Hội đồng nhân dân phường khóa IV, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ngày 23/7/2015 Hội đồng nhân dân phường Trần Phú tổ chức kỳ họp thứ 11, khóa IV, nhiệm kỳ 2011-2016. Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Mai Linh – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố; ông Lương Quốc Tuấn – Phó chủ tịch UBND Thành phố; ông Nguyễn Mạnh Hiền – Trưởng phòng VHTT-
Kỳ họp thư11 Hội đồng nhân dân phường khóa IV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Kỳ họp đã thông qua các báo cáo, tờ trình về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội quốc phòng, an ninh năm 6 tháng đầu năm 2015, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2015; báo cáo giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2014, tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2015; báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm 2015, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2015; báo cáo của UBMTTQ tham gia xây dựng chính quyền.
Kỳ họp đã được nghe 13 ý kiến phát biểu của các đại biểu và đại biểu hội đồng trọng tâm về các vấn đề: về tiến độ xây dựng khu hạ tầng Đồng Rấy, công tác xây dựng cơ bản, quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường....Các ý kiến đã được UBND phân công trả lời thỏa đáng cụ thể, chi tiết từng vấn đề.