Phường Trần Phú với ngày hội đại đoàn kết toàn dân.

Chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận DTTN Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2017) và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, theo kế hoạch từ ngày 10 đến hết ngày 18/11 các Tổ dân phố trên toàn phường đều tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, TDTT sôi nổi thu hút dông đảo nhân dân tới tham dự.
Năm 2017 trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn nhưng toàn Đảng bộ và Nhân dân chúng ta đã khắc phục mọi khó khăn, tranh thủ những thời cơ, thuận lợi, và đặc biệt là chúng ta đã phát huy tốt sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo"; thực hiện có hiệu quả nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; đời sống vật chất, tinh thần của bà con nhân dân ngày càng được nâng lên
Trong năm ăm 2017, toàn phường có có 1.586 hộ đạt gia đình văn hóa đạt 92,6%;  phong trào học tập của con em ngày càng được quan tâm , 100% tỷ lệ trẻ em phổ cập đúng độ tuổi.
Có được kết quả đó, ngoài sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị từ phường đến Tổ dân phố, là sự đồng sức đồng lòng của bàn con Nhân dân trong toàn phường


            Đại diện lãnh đạo Tinh , Thành phố đã về tham dự và tặng quà cho tổ dân phố.

         Tổ dân phố  biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động phong trào chung của địa phương.