http://www.tratencongty.com/tinh-ha-tinh/thanh-pho-ha-tinh/phuong-tran-phu/

Liên kết tra tên các công ty đóng trên địa bàn phường Trần Phú Thành phố Hà Tĩnh