QUYẾT ĐỊNH V/v khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt nhiều thành tích Trong công tác quốc phòng – an ninh năm 2018

    ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG TRẦN PHÚ
 

Số:  /QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                 Phường Trần Phú, ngày 20  tháng 12 năm 2018
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt nhiều thành tích
Trong công tác quốc phòng – an ninh năm 2018
 
   CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003; Nghị định 42/2010/NĐ-
CP ngày 15/4/2010, Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ,
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua - Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua - Khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBNDthành phố Hà Tĩnh về việc ban hành quy chế thi đua, khen thưởng;
Xét đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng phường Trần Phú,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Tặng giấy khen cho 3 tập thể, biểu dương 9 cá nhân đạt nhiều thành tích trong công tác quốc phòng – an ninh năm 2018 (Có danh sách kèm theo).
Điều 2. Giao Kế toán - Tài chính phường trích ngân sách 1.800.000đ (một triệu tám trăm ngàn đồng) để thực hiện chế độ khen thưởng theo quy định.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Văn phòng UBND, Kế toán – Tài chính phường và các ông bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VPUBND
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
  Hồ Quốc Tuấn
 
 
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐÃ CÓ NHIỀU THÀNH TÍCH TRONG CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG – AN NINH NĂM 2018
                            ( Kèm theo Quyết định số QĐ/UBND ngày / / 2018 )
 
I. Tập thể: (Kèm theo phần thưởng 300.000đ/tập thể)
Quốc phòng:
1. Cán bộ và nhân dân Tổ dân phố 2
2. Cán bộ và nhân dân Tổ dân phố 8
An ninh:
1. Cán bộ và nhân dân Tổ dân phố 1
Cá nhân: Kèm theo tiền thưởng 100.000 đ/người
Quốc phòng
1. Ông Lê Đăng Cảnh- Trung đội trưởng Dân quân cơ động
2. Ông: Lê Đăng Quyết – Thôn đội trưởng Tổ dân phố 2
3. Ông: Trần Hậu Thạch - Thôn đội trưởng Tổ dân phố 7
4. Ông: Võ Tá Thanh - Thôn đội trưởng Tổ dân phố 3
 
An ninh:
1. Ông: Biện Văn Tôn – Tổ trưởng bảo vệ dân phố Tổ dân phố 1
2. Ông: Bùi Quang Hỷ - Tổ trưởng bảo vệ dân phố Tổ dân phố 3
3. Ông: Lê Đăng Phong - Tổ trưởng bảo vệ dân phố Tổ dân phố 9
4. Ông: Nguyễn Văn Oánh - Tổ trưởng bảo vệ dân phố Tổ dân phố 6
5. ÔNg: Lê Đăng Thảo - Tổ trưởng Tổ dân phố 4