QUYẾT ĐỊNH V/v khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiêm vụ năm 2018

    ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG TRẦN PHÚ
 

Số:  /QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                Phường Trần Phú, ngày 25  tháng12  năm 2018
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc
trong thực hiện nhiêm vụ năm 2018
 
 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003; Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010, Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua - Khen thưởng và Luật sữa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua - Khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc ban hành quy chế thi đua, khen thưởng;
Xét đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng phường Trần Phú,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Công nhận 25 cá nhân đạt lao động tiên tiến, Tặng giấy khen cho 15
tập thể, biểu dương 66 cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018 (Có danh sách kèm theo).
Điều 2. Giao Kế toán - Tài chính phường trích ngân sách 23.400.000đ (Hai mươi ba triệu bốn trăm ngàn đồng) để thực hiện chế độ khen thưởng theo quy định.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Văn phòng UBND, Kế toán – Tài chính phường và các ông bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VPUBND
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
  Hồ Quốc Tuấn
 
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐÃ CÓ NHIỀU THÀNH TÍCH TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018
                         ( Kèm theo Quyết định số QĐ/UBND ngày / / 2018 )
 
I. Tập thể: (Kèm theo phần thưởng 300.000đ/tập thể)
1. UBMTTQ phường
2. Hội liên hiệp phụ nữ phường;
3. Hội CCB Phường;
4. Hội cựu giáo chức phường;
5. Hội người cao tuổi phường
Tổ dân phố:
Xuất sắc: (Kèm theo phần thưởng 500.000đ )
1.Tổ dân phố 2
2.Tổ dân phố 4
Các chi hội ở tổ dân phố: ( Kèm theo phần thưởng 200.000đ )
1. Ban công tác Mặt trận tổ dân phố 4
2. Chi hội CCB Tổ dân phố 3,
3. Chi hội phụ nữ Tổ dân phố 8,
4. Chi hội phụ nữ Tổ dân phố 7
5. Chi đoàn thanh niên Tổ dân phố 3
6. Chi hội người cao tuổi Tổ dân phố 2
7. Chi Hội nông dân tổ 4
8. Câu lạc bộ bóng chuyền hơi Tổ dân phố 2
II. Cá nhân: ( Kèm theo phần thưởng 100.000đ )
1. Bà: Phan Thị Dung Tổ 1 Bí thư chi bộ Tổ dân phố
2. Ông :Trương Quang Vinh “ Chi hội trưởng chi hội CCB
3. Bà : Lê Thị Thái “ Chi hội trưởng chi Hội PN
4. Bà Nguyễn Thị Cẩm Lệ “ Chi hội trưởng chi Hội Nông dân
5. Ông: Biện Văn Đương “ Chi hội trưởng chi Hội Cao tuổi
6 .Ông: Thái Hữu Châu “ Công dân tiêu biểu
7. Ông: Nguyễn Văn Hợp Tổ 2 Tổ trưởng Tổ dân phố
8. Bà :Nguyễn Thị Nga “ Tổ trưởng tổ liên gia 1
9. Ông: Hồ Văn Mận “ Tổ trưởng tổ liên gia 3
10. Bà: Biện Thị Hồng “ Cấp ủy viên
11. Bà: Nguyễn Thị Tứ “ Tổ trưởng tổ liên gia 2
12 .Bà :Tống Thị Lộc “ Tổ trưởng tổ liên gia 4
13 .Ông: Lê Đăng Quyết “ Tổ phó Tổ dân phố
14 .Ông : Nguyễn Văn Thanh “ Tổ trưởng tổ liên gia
15. Ông : Nguyễn Văn Thanh Tổ 3 Bí thư chi bộ
16. Ông : Lê Văn Hạnh Tổ trưởng tổ dân phố
17. Ông : Ngô Kim Thanh “ Chi hội trưởng Chi hội CCB
18. Bà:  Đoàn Thị Minh Châu “ Cấp ủy
19 Bà Trịnh Thị Mai “ Công dân tiêu biểu
20 Ông Bùi Đức Hỷ “ Bảo vệ dân phố
21 Ông Trương Quang Hoàng Tổ 4 Bí thư chi bộ
22 Ông Lê Đăng Thảo Tổ trưởng tổ dân phố
23 Bà Mai Thị nữ “ Chi Hội trưởng chi hội cao tuổi
24 Bà Trần Thị Thu “ Chi Hội Trưởng chi hội PN
25 Bà Nguyễn Thị Nguyệt ” Chi Hội Trưởng Nông dân
26 Bà Bùi Thị Vính “ Tổ trưởng tổ liên gia 7
27 Bà Nguyễn Thị Hoạch “ Tổ trưởng tổ liên gia 5
28 Ông Nguyễn Hữu Trung “ Tổ trưởng tổ liên gia 8
30 Bà Phan Thị Nhung Tổ 5 Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ
31 Ông Trần Hữu Điều Tổ phó tổ dân phố
32 Ông Nguyễn xuân Bình Tổ trưởng tổ liên gia
33 Ông Nguyễn Xuân Long Tổ trưởng tổ liên gia
34 Bà Chu Thị Lâu Tổ trưởng tổ liên gia
35 Bà Trần Thị Lan Tổ 6 Chi hội phó Chi hội CCB
36 Ông Tô Văn Kích “ Tổ phó tổ dân phố
37 Ông Phan Hữu Đại “ Tổ trưởng tổ liên gia
38 Bà Nguyễn Thị Liên “ Tổ trưởng tổ liên gia 5
39 Bà Hoàng T. Phương Nam “ Tổ trưởng tổ liên gia 3
40 Bà Phan Thị Kim Nhung “ Tổ trưởng Tổ liên gia 7
41 Ông Trần Hậu Thạch Tổ 7 Tổ phó tổ dân phố
41 Ông Nguyễn Văn Nhân “ Tổ trưởng tổ liên gia
42 Bà Trần Thị Hòa “ Công dân tiêu biểu
43 Bà Nguyễn Thị Thành “ Chi hội trưởng chi hội nông dân
44 Bà Trần Thị Hải Đường “ Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ
45 Ông Phan Văn Châu Tổ 8 Tổ trưởng liên gia
46 Bà Trương Thị Vị Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ
47 Ông Nguyễn Hữu Nam “ Ban bảo vệ dân phố
48 Bà Lưu Thị Lài “ Tổ trưởng tổ liên gia
49 Bà Phan Thị Tứ “ Tổ trưởng tổ liên gia
50 Ông Trần Hậu Tài “ Tổ trưởng tổ liên gia
51 Bà Trần Thị Xanh Tổ 9 Tổ trưởng tổ liên gia
52 Ông Đặng Sỹ Thành “ Tổ trưởng tổ liên gia
53 Bà Lê Thị Hường “ Tổ trưởng tổ liên gia
54 Ông Phan Châu Trợ “ Tổ trưởng tổ liên gia
55 Ông Đặng Văn Hùng “ Tổ trưởng tổ liên gia
56 Bà Trần Thị Phương “ Tổ trưởng tổ liên gia
57 Ông Dương Đình Công Phường Chủ tịch Hội CCB phường
58 Ông Trần Văn Ngôn “ Phó Chủ tịch Hội CCB phường
59 Ông Nguyễn Duy Thắng “ Phó chủ tịch Mặt trận TQ
60 Bà Trần Thị Minh Thảo “ Phó chủ tịch nông dân
61 Bà Lê Thị Thương “ CC Văn hóa – Xã hội
62 Bà Trần Thị Hạnh “ Phó chủ tịch Hội LHPN
63 Bà Dương Thị Thương “ Phó Bí thư Đoàn thanh niên
64 Ông Hồ Mạnh Tài “ Phó BCH QS phường
65 Ông Lê Viết Sơn “ Chủ tịch nông dân
66 Ông Phan Chí Nguyện “ Bí thư Đoàn thanh niên