Số: 114 /QĐ - UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ công tác thu quỹ PCTT tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG TRẦN PHÚ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số:  114 /QĐ - UBND           Phường Trần Phú, ngày 03  tháng 8 năm 2018
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập T công tác thu quỹ PCTT tại các cơ quan,
 tổ chức, doanh nghiệp năm 2018

 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
 
          Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
          Căn cứ Quyết định số: 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6  năm 2015 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy chế thu, quản lý, sử dụng quỹ PCTT trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh;
          Xét đề nghị của Ban chỉ huy quân sự, công chức tài chính kế toán phường Trần Phú,
QUYẾT ĐỊNH:
 
          Điều 1. Thành lập Tổ công tác thu quỹ PCTT tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường Trần Phú gồm các ông (bà) có tên sau:
          1. Ông: Nguyễn Thế Anh, Phó chủ tịch UBND             - Tổ trưởng
2. Bà: Thân Thị Diệu, công chức kế toán phường                   - Thành viên
3. Ông: Ngô Đức Hải, Chỉ huy trưởng Quân sự phường - Thành viên;
4. Ông: Phan Chí Nguyện, Bí thư Đoàn thanh niên                 - Thành viên;
5. Ông: Lê Viết Sơn, Chủ tịch Hội Nông Dân                - Thành viên;
6. Ông: Hồ Mạnh Tài, Chỉ huy phó Quân sự phường    - Thành viên;
          Điều 2. Tổ công tác thu quỹ PCTT có nhiệm vụ thu quỹ PCTT tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn theo quy định của UBND Tỉnh Hà Tĩnh. Tổ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Văn phòng HĐND - UBND, tổ chức, các nhân có liên quan và các ông (bà) có tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quy định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VP UBND;
- Gửi: Văn bản giấy và văn bản điện tử.
               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                           CHỦ TỊCH
 
 
             (Đã ký)
 
                          Hồ Quốc Tuấn