Thực hiện Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp của thành phố Hà Tĩnh với Nhân dân trên địa bàn

Thực hiện Quyết định số 281-QĐ/Th.U, ngày 25/10/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 18/KH/ĐU ngày 17/03/2017 của Ban thường vụ Đảng bộ phường Trần Phú về tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân phường Trần Phú
 
Qua đối thoại, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến kiến nghị của Nhân dân về thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cơ chế chính sách của Tỉnh, Thành phố và những phát sinh trong tổ chức thực hiện; những vấn đề liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bức xúc của Nhân dân trong thực hiện.
 
Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ Nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.
 
Thông qua các nội dung như sau:
 
1) Đối thoại trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị (trừ những nội dung liên quan đến bí mật của Nhà nước). Đối thoại trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người đứng đầu trong hệ thống chính trị; những vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội. Phản ánh, trao đổi những vấn đề bức xúc nổi lên; ý kiến tham vấn cho cấp ủy, chính quyền về các chủ trương, chính sách mới dự kiến ban hành, các định hướng giải quyết những kiến nghị đề xuất chính đáng hợp pháp của Nhân dân.
 
2) Định kỳ mỗi quý người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối thoại một lần, ngoài ra khi thấy cần thiết, thì đối thoại đột xuất. Văn phòng Đảng ủy xác định thời gian, địa điểm, thành phần, gửi giấy mời các thành phần tham dự đối thoại (cấp ủy, liên đoàn cán bộ tổ dân phố; cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn phường Trần Phú có nguyện vọng tham gia đối thoại; cán bộ, công chức các tổ chức của hệ thống chính trị phường Trần Phú) đồng thời thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh trước thời gian tổ chức hội nghị đối thoại là 05 ngày.
 
3) Đối thoại trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ; đối thoại với tinh thần xây dựng, vì lợi ích chính đáng hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Không lợi dụng việc đối thoại để xuyên tạc, vu cáo, đả kích, bôi xấu, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân, làm trái các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoặc đưa ra những thông tin không đúng, không có căn cứ (người tham gia đối thoại, phải chịu trách nhiệm về các nội dung thông tin mà mình cung cấp tại hội nghị đối thoại).
 
4) Chủ trì đối thoại cử thư ký ghi biên bản, trao đổi, tiếp thu, trả lời các ý kiến hoặc yêu cầu các cá nhân liên quan làm rõ những vấn đề mà người tham gia đối thoại đã nêu (những vấn đề cần nghiên cứu để giải quyết hoặc thuộc thẩm quyền cấp trên thì chủ trì tiếp thu, giao người có thẩm quyền trả lời bằng văn bản sau hội nghị đối thoại, hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết).
 
5) Sau khi kết thúc buổi đối thoại; chậm nhất là 05 ngày làm việc, người đứng đầu cấp ủy thông báo về những ý kiến kiến nghị tại hội nghị đối thoại, đồng thời phân công làm rõ những nội dung chưa được trả lời rõ tại buổi đối thoại. Chậm nhất là 15 ngày làm việc, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền gửi văn bản trả lời các vấn đề, nội dung chưa được làm rõ tại buổi đối thoại (thuộc trách nhiệm của tổ chức mình) đến người đối thoại và Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Trưởng các đoàn thể và Bí thư Chi bộ, tổ trưởng dân phố để theo dõi, chỉ đạo, giám sát việc trả lời và thực hiện.
 
6) Hàng năm Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tổng hợp kết quả việc tổ chức đối thoại và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau khi đối thoại cho Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố.