Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG TRẦN PHÚ
 
 
 

Số: 24 /KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Phường Trần Phú, ngày 31 tháng 3 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2017
 
 
 

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến công tác kiểm soát TTHC; Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của TTHC và rà soát, đánh giá TTHC; Nghị quyết số 19/2017/NĐ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017 định hướng đến năm 2020; Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh về rà soát quy định, TTHC năm 2017; Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 27/3/2017 của UBND thành phố; UBND phường Trần Phú xây dựng Kế hoạch rà soát quy định, TTHC năm 2017 với các nội dung cụ thể như sau:
 
     I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 
1.     Mục đích
Nhằm kịp thời phát hiện những quy định, TTHC không cần thiết, không phù hợp, không đảm bảo tính hợp pháp; các TTHC có thành phần hồ sơ rườm rà, mâu thuẫn, chồng chéo; có thời hạn giải quyết dài; TTHC không phân định rõ cơ quan, đơn vị thực hiện, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân và dời sống của người dân.
 
2.     Yêu cầu
- Việc rà soát phải đảm bảo tính chính xác, chất lượng, đúng thời hạn quy định, kết quả rà soát phải đưa ra được các phương án đơn giản hóa, các sáng kiến cải cách TTHC cụ thể, thiết thực nhằm cắt giảm hoặc đề xuất cắt giảm, sửa đổi, bổ sung các TTHC ( hoặc các bộ phận cấu thành của TTHC theo quy định tại khoản 2, Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP) và các quy định có liên quan. Yêu cầu cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ thực hiện TTHC đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương được đưa vào rà soát.
- Việc thực hiện rà soát phải đúng phương pháp, cách thức rà soát, đánh giá TTHC. Kết quả rà soát phải đưa ra những kiến nghị cụ thể, thiết thực đối với quy định TTHC và văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ quy định TTHC.
 
II.NỘI DUNG THỰC HIỆN
 
1.     Nội dung và tiến độ thực hiện
          - Thực hiện rà soát các quy định, TTHC trọng tâm năm 2017: lĩnh vực hành chính Tư pháp, lĩnh vực Đất đai và Tài nguyên nước, lĩnh vực Lao động - Thương binh và xã hội.
- Ngoài các nội dung rà soát trọng tâm theo Kế hoạch này, các công chức chuyên môn thuộc UBND phường cáo trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện việc rà soát để rút ngắn vè thời gian, chi phí tuân thủ TTHC theo quy định tại Nghị quyết số 19/2017/NĐ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017 định hướng đến năm 2020 và các TTHC khác thuộc thẩm quyền quản lý của ngành mình theo quy định.
 
2.     Cách thức rà soát
- Việc rà soát được thực hiện trên cơ sở nội dung các TTHC đã được công bố và các văn bản quy định liên quan đến TTHC cần rà soát.
- Việc rà soát thực hiện theo các tiêu chí: Sự cần thiết, sự phù hợp, tính hợp pháp và mức độ đáp ứng các nguyên tắc theo Điều 7 và Điều 12 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ, đồng thời thực hiện cắt giảm đảm bảo tối thiểu 10% chi phí tuân thủ TTHC.
- Việc rà soát, đánh gia dựa vào các nội dung của tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ theo hướng dẫn tại các điều 6, 7, 8, 9 Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp và sử dung biểu mẫu số 02/RS-KSTT (gửi kèm theo Kế hoạch này) để rà soát, đánh giái tính hợp lý, tính hợp pháp, chi phí tuân thủ TTHC. 
 
ơ  
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          Cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của UBND phường trực tiếp phụ trách rà soát và giao nhiệm vụ cho các công chức chuyên môn khác có liên quan để rà soát. Công chức chuyên môn phải phối hợp chặt chẽ với cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC nhằm đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và báo cáo kết quả rà soát TTHC theo mẫu (Phụ lục 1) và gửi báo cáo (kèm theo các Biểu mẫu rà soát) về UBND thành phố (qua Phòng Tư pháp) trước ngày 15/7/2017. Từ đó tham mưu, đề xuất UBND thành phố các phương án đơn giản hóa, các sáng kiến cải cách TTHC cụ thể, thiết thực, đạt được mục tiêu đề ra.
 
          IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
          Kinh phí thực hiện Kế hoạch rà soát quy đinh, TTHC năm 2017 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC.
          Trên đây là Kế hoạch rà soát quy định, TTHC của UBND phường Trần Phú năm 2017./.
 
Nơi nhận:
- Phòng Tư pháp Thành phố;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ phường;
- CT, PCT UBND phường;
- Các ngành, đoàn thể phường;
- Các tổ dân phố;
- Các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn phường;
- Lưu: VP;
- Gửi:
+ Bản giấy và bản điện tử.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Hồ Quốc Tuấn