kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG TRẦN PHÚ
 
 
 

      Số: 07 / KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

Phường Trần Phú, ngày 24 tháng 01năm 2017
        KẾ HOẠCH
Kiểm tra công tác cải cách hành chính  năm 2017
 
  Thực hiện Quyết định số 270 /QĐ-UBND, ngày 30/12/2016 của UBND phường Trần Phú về việc ban hành Kế hoạch  cải cách hành chính năm 2017; Ủy ban nhân dân phường ban hành kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 như sau:
 
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 
1. Mục đích:
 
- Kiểm tra công tác cải cách hành chính nhằm góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước; đánh giá đúng công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của CCHC năm 2017; chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém và những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện.
 
 - Kiểm tra việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính (công bố, công khai minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tổ chức); kiểm soát tốt thủ tục hành chính.
 
- Kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 về việc phê duyệt Đề án đổi mới phương thức hoạt động của các phòng ban, ngành và UBND các phường, xã nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và hoạt động của UBND Thành phố (sau đây gọi là đề án 414); Quyết định 13/2014/QĐ-UBND ngày 25/3/2014 của UBND tỉnh về quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh về thực hiện cải cách hành chính; Thông báo số 350/TB-UBND ngày 03/9/2014 của ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận của chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tăng cường đẩy mạnh CCHC; Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND thành phố về quy định trách nhiệm, cách thức xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hà tỉnh khi xẩy ra trường hợp gây khó khăn, phiền hà hoặc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính.
 
- Kiểm tra việc thực hiện chế độ công chức, công vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn; triển khai có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan phường; nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông;
2. Yêu cầu:
- Công chức phụ trách công tác CCHC tham mưu thành lập đoàn kiểm tra, kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất việc thực hiện công tác cải cách hành chính của cán bộ, công chức, nhân viên hợp đồng thuộc cơ quan phường.
- Trong thời gian kiểm tra không để ảnh hưởng đến việc phục vụ tổ chức và công dân.
 
II. NỘI DUNG KIỂM TRA:
 
           1. Công tác cải cách thủ tục hành chính:
 
1.1. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định của Chính phủ, các bộ ngành, UBND tỉnh
1.2. Kiểm soát thủ tục hành chính
Về rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính.
+ Việc ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.
+ Việc thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị; việc cập nhật thủ tục hành chính.
+ Kết quả việc tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.
- Việc công bố, công khai minh bạch các thủ tục hành chính.
 
2. Cải cách tổ chức bộ máy:
2.1. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy.
- Công tác triển khai kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan phường, đảm bảo thật sự gọn nhẹ, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.
2.2. Xây dựng và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế làm việc.
- Xây dựng và ban hành các quy chế: Quy chế làm việc, hoạt động của  UBND phường; Quy chế phối hợp cấp ủy, đoàn thể; quy chế dân chủ; quy chế chi tiêu nội bộ của UBND phường.
 
3. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.
- Triển khai thực hiện tốt luật cán bộ, công chức và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện. Nghị định 92/2009/NĐ-CP, Nghị định 112/2011/NĐ-CP của Chính phủ.
- Công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương theo quy định tại quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ nội vụ. Việc thực hiện Quyết định số 2129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị 35-CT/TU ngày 04/11/2008 của Tỉnh ủy về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và kết luận số 05/Kl-TU ngày 25/5/2011 của Thường vụ tỉnh ủy. Quyết định 33/2011/QĐ-UBND về việc ban hành quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luât, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn Hà tĩnh.
- Xử lý những vi phạm trong quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, nhân viên hợp đồng thuộc cơ quan phường.
 
4. Cải cách tài chính công
- Đổi mới trong quản lý, điều hành ngân sách; sự công khai minh bạch trong quản lý và sử dụng tài chính công.
- Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế kinh phí hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006.
 
5. Hiên đại hóa nền hành chính nhà nước
- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước;
- Tăng cường điều hành, quản lý công việc thông qua hệ thống công nghệ thông tin. 
- Ứng dụng các chương trình phần mềm phục vụ quản lý điều hành công việc của đơn vị, duy trì tốt chương trình quản lý văn bản, hồ sơ công việc, đồng thời hoàn thiện và nâng cao chất lượng gửi nhận văn bản qua mạng.
- Triển khai, duy trì ứng dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008.
 
6. Công tác chỉ đạo diều hành cải cách hành chính
- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về CCHC cho mọi đối tượng.
- Xây dựng, ban hành, thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác CCHC của UBND phường.
- Công tác tự kiểm tra CCHC và biện pháp khắc phục những tồn tại.
- Những sáng kiến, mô hình mới trong CCHC.
 
7. Thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”.
- Chấn chỉnh nâng cao cơ chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
- Việc thực hiện văn bản của của các cấp về tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc với các tổ chức, cá nhân và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức.
III. HÌNH THỨC KIỂM TRA:
1. Kiểm tra định kỳ, theo kế hoạch:
Hàng năm UBND phường thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra định kỳ vào trước ngày 15/5 và trước ngày 05/10 và tổng hợp báo cáo về phòng nội vụ Thành phố 6 tháng đầu năm và cuối năm.
Trên đây là kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 của UBND phường Trần Phú.
 
Nơi nhận:
- UBND TP;
- Phòng Nội vụ Thành phố;
- TT Đảng ủy, TT. HĐND;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- Thành viên đoàn kiểm tra;
- Lưu: VPUB.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Hồ Quốc Tuấn